Aplikasyon para sa Katayuan ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Para sa mga gumagamit ng desktop, maaari mong gamitin ang option + tab key upang sumulong o ilipat ang mga pindutan ng option + shift + tab upang ilipat pabalik.

Nais ko na maging Permanent Vote by Mail Voter sa San Mateo County. Nauunawaan ko na matatanggap ko ang aking balota sa koreo bago ang bawat halalan kung saan ako ay may karapatang bumoto. Nauunawaan ko na kung hindi ako bumoto sa apat na magkakasunod na “ Statewide Election,” hindi na ako magiging permanenteng “Vote by Mail Voter” ngunit maaari ako muling magsumite ng aplikasyon sa anumang oras.

VOTER INFORMATION (Impormasyon ng Botante)

Markahan ang kahon kung ang address pangkoreo sa balota ay iba sa nasa itaas.

ANG APLIKASYONG ITO AY HINDI TATANGGAPIN KUNG WALANG ANGKOP NA PIRMA NG APLIKANTE

Pinatitibayan ko na ako ay hindi nag-aplay, at hindi naglalayong mag-aplay, para sa balota ng Vote by Mail mula sa iba pang hurisdiksiyon para sa eleksiyong ito. Pinatitibayan ko sa ilalim ng parusa sa pagsasabi ng hindi totoo sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang pangalan at address na tirahan at impormasyong ipinagkaloob ko sa aplikasyong ito ay totoo at tumpak. Babala: Ang pagsasabi ng hindi totoo ay pinarurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng dalawa, tatlo o apat na taon. (Seksiyon 126 ng Penal Code ng California)

Ipadala sa pamamagitan ng koreo, fax, email o ihatid ng personal ang iyong nakumpleto at pinirmahang aplikasyon sa:

San Mateo County, Registration & Elections Division
40 Tower Road, San Mateo, CA 94402
Fax: 650.312.5348
Email: registrar@smcacre.org